ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Posted on 2 December 2020 by Admin

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΕΟΡΤΕΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ 4:30 Μ.Μ.
ΌΡΘΡΟΣ 6:15 Π.Μ

 • ΤΡΊΤΉ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΠΡΟΦΉΤΟΥ ΝΑΟΎΜ, ΑΓΊΟΥ ΦΙΛΑΡΈΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΉΜΟΝΟΣ.
  ΑΓΙΑΣΜΌΣ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
 • ΤΕΤΑΡΤΉ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΠΡΟΦΉΤΟΥ ΑΒΒΑΚΟΎΜ
  ΑΓΊΑΣ ΜΆΡΤΥΡΟΣ ΜΥΡΌΠΗΣ
 • ΠΕΜΠΤΉ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΠΡΟΦΉΤΟΥ ΣΟΦΟΝΊΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΆΡΑΣ
  ΑΓΊΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΎ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΣΆΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΈΝΟΥ
 • ΚΥΡΊΑΚΉ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΑΜΒΡΟΣΊΟΥ ΜΕΔΙΟΛΆΝΩΝ
 • ΤΡΊΤΉ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΑΠΊΟΥ
 • ΤΕΤΑΡΤΉ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  Η ΣΎΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΊΑΣ ΆΝΝΗΣ ΜΗΤΡΌΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ
 • ΠΕΜΠΤΉ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΜΗΝΆ ΚΑΛΛΙΚΕΛΆΔΟΥ,
  ΕΡΜΟΓΈΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΓΡΆΦΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΟΣΊΩΝ ΝΌΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΗΧΙΑΝΟΎ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ
 • ΚΥΡΊΑΚΉ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΑΓΊΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΊΟΥ, ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ, ΕΥΓΕΝΊΟΥ, ΜΑΡΔΑΡΊΟΥ ΚΑΙ ΟΡΈΣΤΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΛΟΥΚΊΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΘΎΡΣΟΥ, ΛΕΥΚΊΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΊΚΟΥ
 • ΤΡΊΤΉ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ
 • ΤΕΤΑΡΤΉ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΜΟΔΈΣΤΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΎΜΩΝ
 • ΠΕΜΠΤΉ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΠΡΟΦΉΤΟΥ ΔΑΝΙΉΛ,
  ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΤΡΙΏΝ ΠΑΊΔΩΝ – ΑΓΊΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΜΆΡΤΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΎ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΒΟΝΙΦΑΤΊΟΥ, ΠΟΛΥΕΎΚΤΟΥ ΚΑΙ ΆΡΕΩΣ
 • ΚΥΡΊΑΚΉ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΠΡΟ ΤΉΣ ΧΡΊΣΤΟΥ ΓΕΝΝΉΣΕΩΣ
  ΜΝΉΜΗ ΕΠΙΤΕΛΟΎΜΕΝ ΠΆΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠ’ ΑΙΏΝΟΣ ΤΩ ΘΕΏ ΕΥΑΡΕΣΤΗΣΆΝΤΩΝ ΑΠΌ ΑΔΆΜ ΆΧΡΙ ΚΑΙ ΙΩΣΉΦ ΤΟΥ ΜΝΉΣΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΊΑΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ.
  ΑΓΊΟΥ ΙΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΊΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΌΡΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΆΝΔΗΣ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΙΟΥΛΙΑΝΉΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΈΟΥΣ
 • ΤΡΊΤΉ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΊΑΣ
 • ΤΕΤΑΡΤΉ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΉΤΗ 10 ΜΑΡΤΎΡΩΝ
  ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ 3:30 Μ.Μ.
  ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ ΑΓΊΑΣ ΕΥΓΕΝΊΑΣ 4:30 Μ.Μ.
 • ΠΕΜΠΤΉ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΊΑΣ
  6 Π.Μ. ΟΡΘΡΟΣ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
  ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ ΤΟ ΑΠΌΓΕΥΜΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΕΣΠΕΡΙΝΌ.
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΠΡΏΤΗ ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 5:00 Π.Μ. – 8:00 Π.Μ.
  ΔΕΎΤΕΡΗ ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 9:00 Π.Μ. – 11:00 Π.Μ.
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 • ΚΥΡΊΑΚΉ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥ ΓΕΝΝΉΣΊΝ
  ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΊΩΝ ΙΩΣΉΦ ΤΟΥ ΜΝΉΣΤΟΡΟΣ
  ΔΑΥΊΔ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΚΑΙ ΙΑΚΏΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΈΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΠΡΩΤΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΆΝΟΥ
 • ΠΕΜΠΤΉ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
  ΑΠΌΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΉΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ
  ΟΣΊΑΣ ΜΕΛΆΝΗΣ