ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Posted on 3 October 2020 by Admin

ΈΣΠΈΡΊΝΟΣ 5:30 Μ.Μ.
ΟΡΘΡΟΣ 6:15 Π.Μ

 • ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΣΚΈΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΈΡΑΓΊΑΣ ΘΈΟΤΟΚΟΥ
  ΌΡΘΡΟΣ 6.00 Π.Μ.
  ΑΓΙΑΣΜΌΣ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΊΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΎ ΚΑΙ ΑΓΊΑΣ ΕΝΔΌΞΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΊΟΥΣΤΊΝΗΣ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΈΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΎΠΡΩ ΔΊΑ ΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΑΓΊΟΥ ΊΕΡΟΘΈΟΥ ΈΠΙΣΚΌΠΟΥ ΑΘΗΝΏΝ
  ΑΓΊΟΥ ΊΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΟΎ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ
  ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΥΠΌ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΆΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ ΠΆΦΟΥ Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ
 • ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΘΩΜΆ
  ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ ΚΕΝΔΈΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΕΝΔΌΞΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΎΡΩΝ ΣΕΡΓΊΟΥ ΚΑΙ ΒΆΚΧΟΥ.
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΊΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΊΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΊΑΚΏΒΟΥ ΤΟΥ ΑΛΦΑΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ ΑΝΔΡΟΝΊΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΊΑΣ ΑΥΤΟΎ ΑΘΑΝΑΣΊΑΣ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΠΑΤΈΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΊΑ Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΌΔΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΕΝΔΌΞΟΥ ΝΕΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΧΡΥΣΉΣ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΜΆΡΤΥΡΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΊΟΥ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΜΊΔΗ ΛΈΊΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΚΑΊ ΔΊΚΑΊΟΥ ΦΊΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
  ΑΓΡΥΠΝΊΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8:30 Μ.Μ. – ΣΆΒΒΑΤΟ 1:00 Π.Μ.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΚΑΙ ΈΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΎ ΛΟΥΚΆ
 • ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΊΟΥ
  ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ ΓΕΡΑΣΊΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΕΝΔΌΞΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΜΑΡΚΙΑΝΟΎ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΊΟΥ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΎΤΟΥ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΈΘΝΊΚΗ ΈΟΡΤΗ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΊΚΟ ΝΑΟ ΣΩΤΗΡΟΣ 10:00 Π.Μ.