ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Posted on 29 September 2021 by Admin

ΈΣΠΈΡΊΝΟΣ 5:30 Μ.Μ.
ΟΡΘΡΟΣ 6:15 Π.Μ

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΣΚΈΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΈΡΑΓΊΑΣ ΘΈΟΤΟΚΟΥ
 • ΌΡΘΡΟΣ 6.00 Π.Μ.
  ΑΓΙΑΣΜΌΣ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΊΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΊΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΎ ΚΑΙ ΑΓΊΑΣ ΕΝΔΌΞΟΥ
  ΠΑΡΘΕΝΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΊΟΥΣΤΊΝΗΣ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΈΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΎΠΡΩ ΔΊΑ ΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΊΩΝ
  ΑΓΊΟΥ ΊΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΊΤΟΥ ΈΠΙΣΚΌΠΟΥ ΑΘΗΝΏΝ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΊΕΡΟΘΈΟΥ ΈΠΙΣΚΌΠΟΥ ΑΘΗΝΏΝ
  ΑΓΊΟΥ ΊΩΆΝΝΟΥ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΔΙΣΤΟΎ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΘΩΜΆ
  ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ ΚΕΝΔΈΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΎ
 • ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΕΝΔΌΞΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΎΡΩΝ ΣΕΡΓΊΟΥ ΚΑΙ ΒΆΚΧΟΥ.
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΊΕΡΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΊΟΥ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΊΑΚΏΒΟΥ ΤΟΥ ΑΛΦΑΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ
  ΑΝΔΡΟΝΊΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΊΑΣ ΑΥΤΟΎ ΑΘΑΝΑΣΊΑΣ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΈΥΛΑΜΠΊΟΥ ΚΑΙ ΈΥΛΑΜΠΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΊΣ ΑΝΑΙΡΕΘΈΝΤΩΝ 200 ΜΑΡΤΎΡΩΝ
  ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΥΠΌ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΆΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ ΒΌΣΤΡΩ Κ.Κ. ΤΙΜΟΘΈΟΥ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΑΣ ΕΝΔΌΞΟΥ ΝΕΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΧΡΥΣΉΣ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΜΆΡΤΥΡΟΣ ΦΛΩΡΕΝΤΊΟΥ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΤΩΝ ΑΓΊΩΝ ΠΑΤΈΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΊΑ 7ΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΉΣ ΣΥΝΌΔΟΥ
  ΑΝΑΚΟΜΊΔΗ ΛΈΊΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΚΑΊ ΔΊΚΑΊΟΥ ΦΊΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΊΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
  ΘΈΊΑ ΛΈΊΤΟΥΡΓΊΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΊΈΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΟΥ ΚΊΤΊΟΥ Κ.Κ. ΝΈΚΤΑΡΊΟΥ
  ΛΊΤΑΝΈΊΑ ΊΈΡΩΝ ΛΈΊΨΑΝΩΝ ΑΓΊΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΈΡΊΒΟΛΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΚΑΙ ΈΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΎ ΛΟΥΚΆ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΊΟΥ
  ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ ΓΕΡΑΣΊΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΊΑΚΏΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΈΟΥ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΑΡΈΘΑ
 • ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΟΥ ΕΝΔΌΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΎΤΟΥ
 • ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΈΘΝΊΚΗ ΈΟΡΤΗ
  ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ
  ΣΤΟΝ ΊΈΡΟ ΝΑΟ ΑΓΊΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 10:00 Π.Μ.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ΑΓΊΩΝ ΣΤΆΧΥΟΣ, ΑΠΕΛΛΟΎ, ΟΥΡΒΑΝΟΎ,
  ΑΡΙΣΤΟΒΟΎΛΟΥ, ΝΑΡΚΊΣΣΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΈΒΔΟΜΉΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΌΛΩΝ